Arkiverat: På scen!

Här berättar vi om scenprogrammet på Magic Bar.

Shower i April

flyer april 2014 682x964 Shower i April
Vår magiska restau­rang vid Kar­la­plan i Stock­holm erbju­der ett unikt pro­gram under April månad, med fler inter­na­tio­nella inslag än vad vi brukar ha. Första veckan har vi den ita­li­enska hol­län­da­ren Alex Con­radi som blän­dar oss med glän­sande sil­ver­mynt och över­mänsk­liga fing­rar, och till helgen sluter det norr­ländska undret Peter Varg upp.

Den andra helgen i April fram­för tan­ke­lä­sa­ren Micke Asker­näs sina för­bluf­fande nummer på vår showscen, och som sup­port i krogsho­wen har vi Morten Deu­rell från Danmark.

Sen är det dags för vår fan­tas­tiska påsk­show! Från Skär­tors­dag den 17 April till Påskaf­ton den 19 April har vi troll­konst­nä­ren Tom Stone på vår scen, upp­bac­kad av famil­jetroll­kar­len Mr. Dan­ny­man och mäs­ter­gyck­la­ren Arka­dia. Under påsk­hel­gen erbjuds en spe­ci­ell påsk­meny som du kan läsa om. På lång­fre­da­gen är det även en matiné­fö­re­ställ­ning kloc­kan 14:00 som passar även för de yngre familjemedlemmarna.

24–26 April pre­sen­te­rar Thorsten Andre­as­sen en vari­e­téshow på vår showscen, och vid månads­skif­tet kommer publik­domp­tö­ren Gaston från Göte­borg och visar var skåpet ska stå med sin hals­bry­tande humor och fly­hänta magi. Gaston syns för övrigt rätt mycket i tvpro­gram­met Talang denna vår! Som sup­port har vi det unga stjärn­skot­tet Simon Almers.

På Val­borgs­mäs­so­af­to­nen den 30 April ger vi en show vi kallar Val­borgs­sur­prise vilket var en succé förra året och som garan­te­rat kommer att över­träf­fas i år!

Varje onsdag under April ger vi även en spe­ci­ell show vi kallar för Close-up Deluxe, och varje dag blir det även under­håll­ning vid ditt bord i restaurangen.

Ihopknåpat den av Arne. Kommentering avstängd

Intensiv Mars på Magic Bar.

MARS 2014 682x964 Intensiv Mars på Magic Bar.
Kring Kar­la­plan är det ett säkert vår­tec­ken att se troll­kar­larna blomma upp vid Magic Bar. Spe­ci­ellt nu i Mars då vi bjuder på ett ovan­ligt packat program!

Det börjar redan 1 Mars med en stark trip­pel som spillt över från Feb­ru­ari med komi­kern Håkan Berg, troll­konst­nä­ren Tom Stone och illu­sio­nis­ten Alex Vasi­liou.

Scensho­werna fort­sät­ter veckan därpå med våra favo­ri­ter Bry­nolf & Ljung. De har haft ett hek­tiskt år, med allt från att ha skapat magiska spe­ci­a­lef­fek­ter åt teat­rar till att ha gjort TV utom­lands. Vi är glada åt att ha lyc­kats fånga in dem till ett gäst­spel på Magic Bar!

Spe­ci­ellt intres­sant blir det den 13–15 Mars då den kana­den­siska vir­tu­o­sen Shane Cobalt kommer till oss, med vår egen Erik Nord­vall som för­band. Veckan därpå visar Axel och Sabina oss hur det ser ut när nyska­pande magi och klas­sisk musik sam­ver­kar, med tan­ke­myste­rier med Samuel Varg Thun­berg som första akt. Och de sista scensho­werna för måna­den görs av John-Henry och Jonas Lind­blad.

Men vi har inte enbart scensho­wer på menyn! Varje tisdag-onsdag kan du se helt andra shower, och då bjuder vi dig dess­utom på inträ­det! På tis­da­garna bjuds du på avan­ce­rat fing­er­fär­dig­hets­trol­leri vid ditt bord, och på ons­da­garna utökas det med en Close-up Deluxe show i vårt inre rum där du får se det trol­leri som våra artis­ter själva är allra mest stolta över. Denna månad är våra closeup-artister Gustav Kul­lan­der, Hans Lind­ström, Stefan Eriks­son och Petter Sjöstrand.

Du är ytterst välkommen!

Ihopknåpat den av Arne. Kommentering avstängd

Fräckt program i Februari

Scenprogrammet för våra magiska krogshower i Februari

Årets andra månad bjuder på flera över­rask­ningar. En supershow med John Houdi, en maka­lös vari­e­téshow på Alla Hjär­tans Dag och en nerv­kitt­lande fakirshow med legen­den Zamora. Samt massor av andra artis­ter och shower.


Fullspäckat program i januari.

På scen i Januari på showrestaurangen Magic Bar

Efter att ha vilat upp oss över nyår, så spar­kar vi nu igång ett nytt showår. I janu­ari firar vi 1000 öppet­da­gar och får besök av världs­mäs­ta­ren Lennart Green!Kvinnliga Trollkonstnärer

Kvinnlig magiker och kvinnlig illusionist

Vecka 47 har vi ett unikt pro­gram med bl.a. den kvinn­liga troll­kar­len Kristine Hjul­stad. Vi för­sö­ker enga­gera så många kvinn­liga illu­sio­nis­ter som möj­ligt, men det finns inte många att välja mellan — och vi fun­de­rar över anledningarna.


Novembers magiska program

Alla trollkarlar som uppträder på magi-restaurangen Magic Bar i November

I novem­berky­lan kan du finna värme, middag och under­håll­ning hos oss på Kar­la­plan. För­u­tom våra popu­lära closeup-shower har vi även scensho­wer i två akter. Denna månad med en mängd intres­santa och magiska artister.På scen i Oktober

Middag med show i Stockholm oktober 2013

Kväl­larna under okto­ber månad blir allt mör­kare och kal­lare, så kom in i värmen hos oss och ät middag och se en magishow med ett skönt urval av Sve­ri­ges troll­konst­nä­rer. Artis­terna för denna månad annon­se­ras här.


Gregory Wilson i Stockholm!

Ficktjuven Greg Wilson håller upp sitt byte!

Vi har fått ett ovän­tat stor­be­sök på Magic Bar. Magi­stjär­nan, ståup­pa­ren och fick­tju­ven Gre­gory Wilson pas­se­rar Stock­holm på en inspi­ra­tions­resa, och vi lyc­ka­des boka in honom på kort varsel till vår show-restaurang. Bör ej missas!Max Maven — en succé!

Max Maven väljer en person från publiken

Super­stjär­nan Max Maven kom, såg och seg­rade! Vi har nog aldrig haft så full­pac­kat med gäster förut, och atmo­sfä­ren på vår show­re­stau­rang var i topp­form. Detta är vad vi drömde om när vi star­tade Magic Bar.


Sommarshower

Magisk sommar på vår restaurang

Vår svenska sommar brukar vara kort, men vi har ändå för­sökt pressa in så mycket under­håll­ning som möj­ligt. Kom till vår ute­ser­ve­ring, prova vårt breda ölsor­ti­ment och låt dig hän­fö­ras av våra artister!


Sida 1 av 3123